Holmöarnas naturreservat

Holmöarna är en av kustens verkliga pärlor. Typiskt för naturen i Kvarken är strändernas och skogarnas skiftande utseende. Mer än något annat är det landhöjningen som orsakar variationsrikedomen. Efterhand som nytt land höjer sig ur havet blir avsnörda havsvikar till grunda sjöar, som växer igen och blir våtmarker, kantade av norrlands lövträd. Så småningom gör granen entré.

Naturen växlar mellan granskog och blötare marker. I strändernas snår av gråal och rönn frodas mustiga växter som vänderot, älgört och rödblära. Strändernas verkliga färgklick är det rödlila fackel-blomstret.

Livet i havet runt Holmöarna präglas av att vattnet varken är salt eller sött. Under ytan finns en blandning av arter som trivs antingen i havet eller i de söta insjöarna. Arter som trivs i saltvatten lever här på gränsen av sin fysiologiska förmåga.

Om du gör en djupdykning kan du ändå på klipp- och stenbottnar hitta arter med marint ursprung, till exempel havstulpaner, tånglake eller ullsläke. På mjukbottnarna djupare än fem meter finns bland annat vitmärla och ishavsgråsugga.

Skydd

Holmöarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Holmöarna är skyddat genom Natura 2000.